Navigatie

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – OMFT.info

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Identiteit van OMFT.info
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Het aanbod
Artikel 4 - De overeenkomst
Artikel 5 - De prijs
Artikel 6 - Nakoming overeenkomst
Artikel 7 - Levering materialen
Artikel 8 - Uitvoering van diensten
Artikel 9 - Betaling
Artikel 10 - Klachtenregeling
Artikel 11 - Geschillen

Bijlage I - Inschrijf- en betalingsvoorwaarden cursussen

Artikel 1 - Identiteit van OMFT.info
OMFT.info levert materialen en diensten aan logopedisten, tandartsen, orthodontisten en andere dienstverleners die zich gespecialiseerd hebben of zich willen gaan specialiseren in het beoefenen van oro-myofuncionele therapie (OMFT). Webshop-OMFT.info is een onderdeel hiervan.
Vestigingsadres: Tuinlaan 26, 3738 CT Maartensdijk;
Telefoon: 0346-212218 of 06-55956582
E-mailadres: info@omft.info
KvK-nummer: 30212501
Btw-nummer: NL 0730.60.537.B03

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van OMFT.info en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen OMFT.info en haar klanten.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking gesteld zodanig dat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen.

Artikel 3 - Het aanbod
1. De op de websites OMFT.info en webshop-OMFT.info aangeboden zaken bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. Als er gebruik is gemaakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden OMFT.info niet.
2. Ingeval het aanbod betrekking heeft op een educatieve dienst wordt op duidelijke wijze vermeld:
• het tijdstip van aanvang en de duur van de dienst;
• de plaats waar deze zal worden uitgevoerd;
• de wijze van uitvoering;
• een beknopt overzicht van onderwerpen die zullen worden behandeld;
• de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
• de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
• de prijs met alle bijkomende kosten en belastingen;
• de wijze van betaling.
Zie ook de inschrijfvoorwaarden Cursussen in Bijlage 1.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt OMFT.info de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet (langs elektronische weg) is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3. OMFT.info heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal OMFT.info daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Indien OMFT.info goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 - De prijs
1. Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Cursussen zijn vrijgesteld van BTW.

Artikel 6 - Nakoming overeenkomst
1. OMFT.info staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 7 - Levering materialen
1. OMFT.info zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal OMFT.info geaccepteerde bestellingen binnen enkele dagen doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of maar gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling van de niet op tijd leverbare artikelen zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal OMFT.info het (overeenkomstige deel van het) bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Artikel 9 - Uitvoering van diensten
1. OMFT.info neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Door inschrijving aanvaardt de cursist de van toepassing zijnde aanvullende inschrijf- en betalingsvoorwaarden, zoals vermeld in Bijlage I.

Artikel 10 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dient de klant de verschuldigde bedragen te voldoen binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag als hij, nadat hij is gewezen op de te late betaling, binnen de nieuw gestelde betalingsstermijn nog niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. OMFT.info is dan gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen met een minimum van € 40,=. OMFT.info kan ten voordele van de klant hiervan afwijken.

Artikel 11 - Klachtenregeling
1. OMFT.info doet haar uiterste best om alle leveringen en diensten tot tevredenheid van de klant uit te voeren. Mochten er toch klachten zijn over de geleverde producten, dan horen wij dat graag , zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.
2. De klant dient OMFT.info in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
3. Op overeenkomsten tussen OMFT.info en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Bijlage I. Inschrijf- en betalingsvoorwaarden OMFT.info

1. INSCHRIJVING

a. Inschrijving voor een cursus van OMFT.info vindt plaats door aanmelden op de website van OMFT.info.
b. Door inschrijving/aanmelding aanvaardt de cursist de toepassing van deze inschrijf- en betalingsvoorwaarden.
c. Inschrijving vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst van betaling.
d. De overeenkomst komt tot stand zodra OMFT.info uw inschrijving heeft ontvangen en OMFT.info u de ontvangst daarvan heeft bevestigd.
e. Na inschrijving/aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail. Op dat moment vangt uw bedenktijd aan. Er geldt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen die termijn kunt u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden.
f. Indien OMFT.info een betaling van u heeft ontvangen voor de inschrijving/aanmelding, wordt in dat geval (ad e) het bedrag teruggestort door OMFT.info.

2. BETALING

a. Na inschrijving/aanmelding ontvangt u een factuur. De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst door u voldaan te worden naar het op de factuur vermelde rekeningnummer, zonder enige schuldvergelijking of enige korting.
b. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van het verschuldigde, komen voor rekening van de cursist.
c. Bij een niet tijdige betaling kan niet aan de cursus worden deelgenomen.

3. ANNULERING door de cursist

a. Annulering kan alleen schriftelijk per e-mail plaatsvinden naar cursus@omft.info.
b. Conform de bepaling in artikel 1e heeft u het recht om binnen de bedenktijd kosteloos de overeenkomst te ontbinden.
c. Annuleringskosten tussen het moment van het verstrijken van de in artikel 1e genoemde bedenktijd en 2 maanden vóór de aanvang van de cursus bedragen € 50,00. Annuleringskosten tussen 2 maanden en 14 dagen voor aanvang van de cursus bedragen 50% van het cursusgeld. Annuleringskosten binnen 14 dagen vóór of zelfs ná aanvangsdatum van de cursus bedragen 100% van het cursusgeld.
d. Voor de cursist is het mogelijk zelf te zorgen voor vervanging: deelname door een andere cursist aan dezelfde cursus. De oorspronkelijke cursist is dan, wegens administratiekosten, een bedrag verschuldigd van € 50,-.
e. Een cursist kan zijn of haar deelname aan een cursus verplaatsen naar eenzelfde cursus op een latere datum. Dit is alleen mogelijk tot 1 maand vóór aanvang van de cursus waarvoor de cursist zich oorspronkelijk had aangemeld. De cursist is dan, wegens administratiekosten, een bedrag verschuldigd van € 50,-.
f. Indien er zwaarwegende persoonlijke omstandigheden zijn, kan er door OMFT.info uit coulance een van hierboven afwijkende regeling worden toegepast, toegespitst op de zwaarwegende omstandigheden.

4. ANNULERING door OMFT.info

a. Cursussen kunnen slechts doorgang vinden indien het minimum aantal cursisten is bereikt.
b. OMFT.info behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende aanmeldingen een cursus te annuleren. U krijgt dan uiterlijk 14 dagen voordat de cursus zou beginnen, bericht. Betaalde cursusgelden worden dan binnen 30 dagen volledig terugbetaald.
c. Indien één van de docenten door dringende omstandigheden niet aanwezig kan zijn tijdens een cursus, zal de cursus verplaatst worden naar een nader te bepalen data. U wordt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Indien u de cursus niet kunt volgen op de nieuwe data, heeft u de mogelijkheid om aan te sluiten bij één van de andere cursussen die gepland staan. U heeft ook de mogelijkheid om af te zien van deelname. Het betaalde cursusgeld wordt in dat geval binnen 30 dagen volledig aan u terugbetaald.

5. CURSUSREGELS

a. Deelname aan de cursus gebeurt op eigen risico. De docenten dragen geen verantwoordelijkheid voor lichamelijke of materiele schade, zoals aan kleding, laptops, OMFT-materialen of wat dan ook.
b. De naam en contactgegevens van de ingeschreven cursisten worden vóór aanvang van de cursus aan de overige ingeschreven cursisten gemaild. Dit in verband met het stimuleren van meerijden/carpoolen van de cursisten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, wordt u verzocht dit kenbaar te maken bij de inschrijving/aanmelding.

6. KLACHTENREGELING

a. OMFT.info biedt op een professionele wijze cursussen aan. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de organisatie of de aangeboden cursus. Heeft u een klacht, dan hoopt OMFT.info dat u deze klacht kenbaar maakt. Zo kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Meestal los dit al veel op. Voor eventuele klachten kunt u een bericht sturen naar cursus@omft.info. Bellen mag uiteraard ook: 06-55956582.
b. Als een gesprek of het antwoord op uw bericht u geen of onvoldoende oplossing biedt, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer informatie hierover is te vinden op de bovengenoemde website.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Contact

OMFT.info
Berry Verlinden
Tuinlaan 26
3738 CT  Maartensdijk

info@omft.info 
info@omft.eu 
www.omft.info
+31 (0)346 212 218

OMFT.info

KvK: 30212501
BTW (VAT): NL 0730.60.537.B03
Bank: NL81 INGB 0001.9157.67

 

 

 

© 2016 - 2018 Webshop-OMFT.info | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel